• exitorange
 • sito
 • frenchconnection
 • ak
 • prinzregent
 • marvin
 • panznieba
 • sb77
 • Nautilus
 • Jacksta
 • reckon
 • norman
 • CineCaramelo
 • conceptive
 • aleKSandra
 • kinolux
 • nemoflow
 • harmony
 • photoautomat
 • mysteriousbones
 • never-mind
 • nafn
 • smange
 • eyjolf
 • pambuk
 • pantaloniara
 • justlikepeyton
 • lovebeautiful
 • cigne
 • fatique
 • beinthe
 • Americanlover
 • guyver
 • piglet
 • brzask
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

9527 1c0a
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viacannellle cannellle
0708 2b50
8808 8d03 500
Reposted fromkelu kelu viafancy-claps fancy-claps
6583 db81 500
Reposted frombestform bestform viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
Reposted fromkrzysk krzysk viamrsnobodyy mrsnobodyy
5530 c7af 500
Reposted fromprimo primo viaSilentForest SilentForest
1905 77a5 500
Reposted fromdjahnee djahnee viasucznik sucznik
6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore viamrsnobodyy mrsnobodyy
Reposted fromFlau Flau viablueberries blueberries
2790 a8b4 500
Reposted fromfungi fungi vialefu lefu
2393 24c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaszydera szydera
8677 d14f
Reposted fromvronk vronk viasarazation sarazation
Reposted fromFlau Flau viaswissfondue swissfondue
1703 f788 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
8591 4ae6 500
Reposted frommart6na mart6na vialokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl